Repte 2 – Evolució del litoral2023-02-23T18:29:37+00:00

Evolució del litoral

 

El repte se centra a predir com evolucionaran els sediments al litoral per efecte del canvi climàtic i l’explotació del territori i la zona costanera. Aquest repte servirà per generar una eina que permeti regular i gestionar les activitats econòmiques que se situen a les platges d’acord amb les previsions d’evolució de la línia de costa.

Les platges del litoral català suporten una intensa activitat humana i econòmica, alhora que pateixen un retrocés important a causa del desequilibri en el balanç sedimentari. L’objectiu de l’Administració és determinar si aquesta activitat es pot continuar desenvolupant en condicions de seguretat i millorar la qualitat ambiental dels ecosistemes costaners. Sense eines adients, però, aquesta gestió és difícil.

Es pretén donar resposta a aquesta problemàtica creant una eina predictiva de la configuració de les platges en el futur. L’horitzó d’aquestes prediccions es planteja d’entre sis mesos i un any, amb la intenció de validar la fiabilitat de l’eina, per després reduir progressivament els horitzons temporals a tres mesos i a un mes.

Objectiu

Es pretén obtenir indicadors per caracteritzar l’evolució del litoral. Aquests indicadors són els següents:

  • Posició de la línia de costa – associada a l’amplada de platja disponible.

  • Cota d’inundació – indica si una superfície de la costa és susceptible de ser inundada i en quines circumstàncies, fins i tot si l’amplada de platja és suficient.

  • Reserva de sediments – volum de sediments disponibles a la platja, submergits i emergits.

Finalment, amb la suma d’aquests tres indicadors en estudi l’eina serà capaç d’obtenir un índex de resiliència: un indicador de la capacitat d’un territori costaner de resistir els temporals intensos, de la seva capacitat de refer-se enfront els fenòmens costaners, tenint en compte la regressió i la influència del canvi climàtic. Aquest indicador facilitarà la identificació de les zones més vulnerables del litoral.

Metodologia

Per al desenvolupament d’aquesta eina, el repte se serveix de models computacionals. Aquests models fan servir els factors que regeixen la dinàmica de les costes, com ara:

  • Mapa del fons marí
  • Quantitat de sorra
  • Caracterització de l’onatge

En primer lloc, es faran servir dos models computacionals desenvolupats per la Universitat de Delft, als Països Baixos, per diagnosticar la dinàmica de les platges:

En segon lloc, es durà a fase una fase pronòstica mitjançant dos programes: la formulació parabòlica de Hsu i Evans (1989) i la tècnica del problema invers. Tots dos es fan servir per determinar la línia de la costa. De la seva banda, per al pronòstic d’onades es faran servir mètodes probabilístics.

El model computacional SWAN és un model de tercera generació per al modelatge espectral de zones costaneres. Aquest model s’utilitza per determinar quines alçades d’onada arriben a la platja i els corrents que generen en rompre. Per dur a terme aquest diagnòstic incorpora les següents dades:

  • El mapa del fons marí mitjançant batimetries de detall, dades facilitades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
  • La caracterització de l’onatge (climes d’onatge i rosa d’onatge), realitzada a partir d’un model numèric de predicció de l’onatge pertanyent a l’organisme Puertos del Estado.

Un cop incorporades les dades, l’objectiu del model és caracteritzar la distribució dels corrents d’aigua a l’entorn de la platja per cada clima d’onatge, i també la cota d’inundació.

El model computacional X-Beach, que s’alimenta de les dades que genera el model SWAN, permet calcular el transport potencial de sediments.

Combinant els dos models es pot caracteritzar el comportament sedimentari de la platja enfront del ventall de climes d’onatge que l’afecten.

La formulació parabòlica de Hsu i Evans (1989) és un model d’enginyeria costanera que es programa de manera automàtica per predir la configuració de la platja vista des de dalt (en planta).

La del problema invers és una tècnica d’enginyeria que es farà servir per determinar la posició de la línia de la costa (més avançada o reculada) a partir del balanç sedimentari probable, és a dir, de la quantitat de sorra que probablement tindrà la platja en un futur.

Amb tot això s’obté la predicció de la línia de la costa.

De la seva banda, amb els mètodes probabilístics s’aconsegueix la caracterització de les onades i, per tant, es pot determinar la probabilitat que hi ha que en un moment donat de l’any tinguem una onada o en tinguem una altra.

Finalment, s’ha obtingut un pronòstic de la línia de la costa i de les onades que inclou els canvis provocats pel canvi climàtic.

A partir de totes aquestes dades es calcularà un índex de resiliència, que és el valor final que permetrà conèixer si una determinada platja és més o menys resilient en el decurs del temps.

El nostre equip

L’equip de PIKSEL es conforma pel binomi entre el CIMNE i la Generalitat de Catalunya.

Pere-Andreu Ubach

PhD Enginyer de Camins i Investigador en estudis de litoral

Coordinador del Repte – CIMNE

Marc Catasús

Coordinador d’Inspecció de Costes

Coordinador del Repte – Generalitat de Catalunya

Fernando Hermosilla

Enginyer de Camins i investigador

CIMNE

Albert Grases

Tècnic Secció de Gestió del Domini Públic Costaner i Concessions

Generalitat de Catalunya

Antoni Magariños

Subdirector General de Serveis Tècnics

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Julià Talaya

Subdirector General de Geodèsia i Cartografia

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Pepe Costa

Estudiant UPC

Lucie François

Estudiant UPC

Últimes publicacions

“PIKSEL és un portal, basat en el coneixement, que persegueix una gestió sostenible dels ecosistemes i del territori.

Però és una visió molt ambiciosa de què és possible de fomentar des de la tecnologia, des de la vessant dels centres d’investigació, per tal de dotar a les Administracions d’eines que els permetin prendre millors decisions per l’evolució i el progrés de la societat en general.”

PERE-ANDREU UBACH, COORDINADOR DEL REPTE 2, CIMNE

Repte 0

Avaluar les pèrdues probables davant riscos provocats per processos com sismes o inundacions

Fenòmens disruptius
Edifici ciutat

Repte 1

Donar resposta a la problemàtica demogràfica que afecta a diferents punts del territori

Ocupació territorial
ozó troposféric

Repte 3

Predir els nivells d’ozó troposfèric utilitzant models computacionals d’anàlisi de dades basats en machine learning

Ozó troposfèric
Imatge d'una fàbrica

Repte 4

Mesurar la qualitat de l’aire posant el focus en el contaminant NO2, gas que s’emet en certs processos de combustió

Contaminació per NO2
Mariposa monarca

Repte 5

Visitar els espais naturals protegits pot comportar la pèrdua de biodiversitat en diferents graus d’afectació

Pèrdua de biodiversitat

Participa

PIKSEL és un projecte multidisciplinar on ciutadania, administracions, comunitat científica i empreses s’uneixen per construir un futur a Catalunya.

Contacte
Go to Top